Traditional Aikido, Coyle Sensei

Ken Ki Misubi - Omote, Coyle Sensei

Ken Ki Misubi - Ura, Coyle Sensei

Suki & Kime, Coyle Sensei