Saito Sensei Honbu Dojo, Tokyo 1969

Chiba Sensei Suwari Waza Chudan Tsuki Kote Gaeshi

Chiba Sensei Iriminage

Saito Sensei Shihonage

Sensei in Japan

Coyle Sensei