Chiba Sensei - Kokyunage

Chiba Sensei - 1983

Chiba Sensei - Sankyo

Saito Sensei - 31 Jo Kata in Iwama

Iwama Ryu Aikido - Saito Sensei