Ichi No Suburi (1st Suburi)

Ni No Suburi (2nd Suburi)

San No Suburi (3rd Suburi)

Yon No Suburi (4th Suburi)

Go No Suburi (5th Suburi)

Roku No Suburi (6th Suburi)

Shichi No Suburi (7th Suburi)

Chiba Sensei - Tsuki Nikiyo & Kokyu Nage

Chiba Sensei - Ryote Dori Kokyu Nage

Makotokai Aikido Riai Demonstration(2006)