SAITO MORIHIRO 9th dan Shihan

Saito Sensei Seminar 1983 at Aikido of Sunset Cliffs, San Diego

31 Jo Kata by Hitohira Saito Sensei, June 1996.

Chiba Sensei Kokyo-Iriminage Relationship