Morihiro Saito Shihan, 1985

Morihiro Saito Shihan, 1995

Morihiro Saito Shihan Explosive Iriminage, 1978 All-Japan Aikido Demonstration

T.K. Chiba Sensei, The Four Stages of Iriminage

Hitohira Saito Sensei, Tsukuba Jinja Enbu Demo 2013