O'Sensei Morihei Ueshiba & Morihiro Saito Sensei Aikiken

Saito Sensei Kanagawa University 1991

Ikkyo O'Sensei Morihei Ueshiba & Morihiro Saito Sensei

Chiba Sensei talking about the 3 W's (When, Where, and What)

1995 Saito Shihan Seminar Part 3