Saito Sensei - Yokomenuchi Shihonage

Saito Sensei Explains Iwama Ryu Aikido

Saito Sensei - Iwama 1964

An interesting end to the san jo ichi no jo no kata at the end of this video.